การอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:18 น.

    

ตามที่คุรุสภาเขตพื้นทีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 22 -26 เมษายน 2555 ณ สำนักวิปัสสนาน้ำตกคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้  นางขนิฐา  ธงศรี ครู คศ.2 และนางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต ครู คศ.1 เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับการปลูกฝังพัฒนาด้านศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน   (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)