บริหารงานงบประมาณ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:30 น.

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

            -          การจัดทำและเสนอของบประมาณ

            -          การจัดสรรงบประมาณ

            -          การตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน

            -          การระดมทรัพยากร ลาการลงทุนเพื่อการศึกษา

            -          การบริหารงานการเงิน

            -          การบริหารบัญชี

            -          การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:07 น.