Home ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สถิติการเข้าชม

784444
วันนี้วันนี้121
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้193
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้516
เดือนนี้เดือนนี้1974
ทั้งหมดทั้งหมด784444
วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 11:12 น.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนบ้านบึงหล่ม   มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย”

พันธกิจ 

3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของตนเองและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3.4 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย จนจบการศึกษาภาคบังคับ

4.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม  และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

 

กลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา     ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพื้นที่ยากลำบาก โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 10:58 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting