Home บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:31 น.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

            -          การดำเนินงานธุรการ

            -          งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

            -          งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

            -          การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

            -          การจัดระบบและพัฒนาองค์กร

            -          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

            -          การส่งเสริม / สนับสนุนงานทั้ง 4 ด้าน

            -          งานดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

            -          การจัดทำสำมะโนนักเรียน

            -          การรับนักเรียน

            -          การส่งเสริมและประสานงานระบบการศึกษา

            -          การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

            -          การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

            -          การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

            -          การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษากับหน่วยงาน / สถาบันอื่น

            -          การประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา

            -          การจัดกระบวนการควบคุมภายใน

            -          งานบริการสาธารณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:32 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting