Home ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน

สถิติการเข้าชม

784457
วันนี้วันนี้134
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้193
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้529
เดือนนี้เดือนนี้1987
ทั้งหมดทั้งหมด784457
ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 09:24 น.

ชื่อโรงเรียน        บ้านบึงหล่ม

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์  0-5578-0436, 08-1674-5513 โทรสาร  0-5578-0436 

http://school.obec.go.th/bunglom/

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต.คลองน้ำไหล  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  62180สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน  2518  โดยความร่วมมือของราษฎร์บ้านบึงหล่ม  ซึ่งมี นายบึง  จันทร์ศรี   อดีตผู้ใหญ่บ้านบึงหล่ม   และนายเงาะ  สิงโต  เป็นผู้นำ และคิดริเริ่มก่อตั้งขึ้น     โดยทำการรวบรวมเงินของราษฎรในหมู่บ้าน  จำนวน 1,200  บาท  (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )  นำไปซื้อที่ดิน ของนายพา  สระทองอ้วน  จำนวน  6  ไร่  และนายพา  สระทองอ้วนได้มีจิตศรัทราบริจาคเพิ่มให้อีก  6  ไร่  รวมเป็นที่ดินโรงเรียนจำนวน  12  ไร่  จากนั้นราษฎรได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารชั่วคราว           แบบชาวบ้านสร้าง  1  หลัง ทางราชการ โดยส่วนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กระทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2518  โดย นายพิสิฏฐ์  พูลเขียว           หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเมือง  กำแพงเพชร  ครั้งแรกที่โรงเรียนเปิดมีจำนวนนักเรียน  55  คน           ครู  2  คน อาคารเรียนชั่วคราวขนาด  6.50  x  15  เมตร  1  หลัง

ปัจจุบันมีอาคารเรียน  3  หลัง  เป็นอาคารชั่วคราว (แบบชาวบ้านสร้าง) 1 หลัง อาคารถาวรแบบสปช.  102/2526  ขนาด  3  ห้องเรียน  1  หลัง  อาคารถาวร  017  ก.(กรมสามัญศึกษา)  ขนาด               8  ห้องเรียน  1  หลัง  อาคารแบบ  สปช.  105/26  จำนวน  8  ห้องเรียน  มีบ้านพักครูแบบองค์การฯ  ขนาด  3  ห้องนอน  1  หลัง มีส้วม  4  หลัง  เป็นแบบจังหวัด  3  ที่นั่ง  1  หลัง  แบบ  สปช.  601  ขนาด  4  ที่นั่ง     2  หลัง  และแบบ  สปช.  601  ขนาด  4  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  ถังซีเมนต์เก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน       2  ชุด  และแบบ  ฝ.30  พิเศษ จำนวน  3  ชุด  มีอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.201  ขนาด                    200  ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  และแบบ สปช.205  จำนวน  1  หลัง

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 

1.   นายอินทูรย์   จารุวรรณรัตน์     ดำรงตำแหน่งเมื่อ               28  เมษายน  2518

2.   นายลำดวน   พลอยระย้า           ดำรงตำแหน่งเมื่อ               14  มิถุนายน  2521

3.   นายเสน่ห์     ชัยฤทธิ์                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ               1  พฤษภาคม  2526

4.   นายเรือง  เรืองระยับชัย             ดำรงตำแหน่งเมื่อ               1  กันยายน   2530

5.   นายสมนึก  รุมารถ                      ดำรงตำแหน่งเมื่อ               13  ธันวาคม   2531

6.   นายคิด   มหาสุวรรณ                 ดำรงตำแหน่งเมื่อ               1  มีนาคม   2539

7.   นายสุภาพ   แจ่มหม้อ                                ดำรงตำแหน่งเมื่อ               15  กุมภาพันธ์  2545  ถึงปัจจุบัน

 

ต่อมา  ในวันที่ 1  มีนาคม  2539   สปจ.กำแพงเพชร มีคำสั่งให้  นายคิด  มหาสุวรรณ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแปลงสี่  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม และในปี            พ.ศ.  2541 ได้ปรับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2545 ทาง สปจ.กำแพงเพชร  ได้มีคำสั่งให้ย้ายไปรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย  และให้  นายสุภาพ  แจ่มหม้อ   ผู้อำนวยการโรงเรียน            บ้านคลองปลาสร้อย  มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม  จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม  เปิดทำการสอน  3  ระดับ   คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  241  คน  ข้าราชการครู  จำนวน 15 คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 คน พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน  และนักการภารโรง จำนวน 1  คน   รวมทั้งหมด  18  คน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน  15  ไร่  2  งาน

พื้นที่การเกษตรในโรงเรียน              จำนวน  3  ไร่

 

จำนวนอาคารเรียน/อาคารประกอบ

อาคารเรียน/

อาคารประกอบ

แบบอาคาร

จำนวน

(หลัง)

จำนวน (ห้อง)

สภาพ

ใช้งานได้ดี

ควรปรับปรุง

ชำรุดใช้งานไม่ได้

อาคารเรียน

ถาวร แบบ  017  ก.

1

8

/

 

 

ถาวร  แบบ  สปช.  102/26

1

3

/

 

 

ถาวร  แบบ  สปช.  105/26

1

8

/

 

 

อาคารอเนกประสงค์

แบบ  สปช.  201/26

1

 

/

 

 

อาคารอเนกประสงค์

แบบ  สปช.  205/26

1

 

/

 

 

อาคารหอสมุด

แบบชาวบ้านสร้าง

1

1

/

 

 

อาคารคอมพิวเตอร์

แบบชาวบ้านสร้าง

1

1

/

 

 

ส้วม

แบบ สปช. 601/26

1

3

/

 

 

ส้วม

แบบ สปช. 602/26

1

4

/

 

 

ส้วม

แบบ สปช. 601/26

1

4

/

 

 

ส้วม

แบบ สปช. 601/26

1

4

/

 

 

ส้วม

แบบ สปช. 604/45

1

4

/

 

 

                                                                                                      

 สนามกีฬา

 

ที่

สนามกีฬา

จำนวน (สนาม)

ขนาด (กว้าง ×ยาว)

สภาพ

ใช้งานได้ดี

ควรปรับปรุง

ชำรุดใช้งานไม่ได้

1

บาสเกตบอล  แบบ สปช

1

18  x  31

/

 

 

2

บาสเกตบอล แบบ กรมพละ

1

19   x   32

/

 

 

3

วอลเลย์บอล  แบบ  สปช.

1

12  x  20

/

 

 

ภารกิจปัจจุบันของโรงเรียน 

3.1 การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในหลักสูตรอนุบาล 1 – 2                     เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา

3.2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ให้แก่เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

3.2 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ให้แก่เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

 

ปริมาณงาน ปีการศึกษา 2553

 

แสดงจำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ระดับ

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

นักการฯ

หมายเหตุ

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

2

6

3

32

107

107

1

7

6

1

 

รวม

11

252

15

1

 

 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ด้านปริมาณ

จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมย้อนหลัง 8 ปี

 

ปีการศึกษา

เข้ารับการเตรียม

ความพร้อม

ผ่านการเตรียม

ความพร้อม

ร้อยละ

หมายเหตุ

2546

28

28

100

 

2547

24

24

100

 

2548

28

28

100

 

2549

20

20

100

 

2550

19

19

100

 

2551

32

32

100

 

2552

29

29

100

 

2553

13

13

100

 

 

อัตราการเกณฑ์เด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  ย้อนหลัง 8 ปี

 

ปีการศึกษา

จำนวนเด็กในเขตบริการ

เกณฑ์ได้

ร้อยละ

หมายเหตุ

2546

37

37

100

 

2547

34

34

100

 

2548

28

28

100

 

2549

26

26

100

 

2550

28

28

100

 

2551

21

21

100

 

2552

15

15

100

 

2553

5

5

100

 

 

 

 

 

อัตราการตกซ้ำชั้น ย้อนหลัง 7 ปี (รวมทุกระดับชั้น ป.1 – ม.3)

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน

ซ้ำชั้น

ร้อยละ

หมายเหตุ

2546

306

-

-

 

2547

311

-

-

 

2548

343

-

-

 

2549

362

5

1.38

 

2550

322

-

-

 

2551

268

16

5.97

 

2552

265

18

6.79

 

2553

246

 

 

 

 

อัตราการออกกลางคัน ย้อนหลัง 7 ปี (รวมทุกระดับชั้น ป.1 – ม.3)

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน

ออกกลางคัน

ร้อยละ

หมายเหตุ

2546

306

-

-

 

2547

311

4

1.29

 

2548

343

6

1.75

 

2549

362

3

0.83

 

2550

322

-

-

 

2551

268

4

1.49

 

2552

265

16

6.03

 

2553

246

 

 

 

 

อัตราการศึกษาต่อ ย้อนหลัง 8 ปี ( หลังจากจบชั้น ม.3)

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน

ศึกษาต่อ

ร้อยละ

หมายเหตุ

2546

16

13

81.25

 

2547

21

10

47.62

 

2548

21

7

33.33

 

2549

29

21

72.41

 

2550

34

31

91.18

 

2551

15

12

80

 

2552

34

18

52.94

 

2553

24

 

 

 

ด้านคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3  ย้อนหลัง 8 ปี  (ผลสอบ NT)

ปีการศึกษา

ไทย

คณิต

วิทย์ฯ

 

 

 

รวมเฉลี่ย

2546

34.190

29.250

33.870

 

 

 

32.437

2547

37.527

35.161

31.290

 

 

 

34.659

2548

41.083

40.167

44.500

 

 

 

41.917

2549

44.040

40.101

35.758

 

 

 

39.966

2550

44.560

43.860

 

 

 

 

44.120

2551

52.08

48.75

52.92

 

 

 

51.25

2552

 

 

 

 

 

 

 

2553

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6  ย้อนหลัง 7 ปี  (ผลสอบ NT)

ปีการศึกษา

ไทย

คณิต

วิทย์ฯ

อังกฤษ

สังคมฯ

สุขฯ

ศิลปะ

การงาน

รวมเฉลี่ย

2546

33.704

31.111

34.352

33.426

 

 

 

 

33.148

2547

39.815

34.722

37.222

29.444

 

 

 

 

35.301

2548

47.175

40.542

40.760

29.893

 

 

 

 

39.593

2549

43.500

37.000

43.500

28.000

 

 

 

 

38.000

2550

36.020

45.270

48.980

30.680

 

 

 

 

40.238

2551

45.00

41.08

58.45

 

 

 

 

 

48.18

2552

33.33

26.62

35.71

20.97

28.97

63.86

35.06

49.66

36.77

2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3  ย้อนหลัง 7 ปี  (ผลสอบ NT)

ปีการศึกษา

ไทย

คณิต

สังคม

วิทย์ฯ

อังกฤษ

สุขฯ

ศิลปะ

การงาน

รวมเฉลี่ย

2546

53.750

30.000

52.188

37.813

29.844

 

 

 

40.719

2547

38.452

31.905

42.500

33.095

29.881

 

 

 

35.167

2548

48.690

34.525

44.880

47.263

25.832

 

 

 

40.238

2549

39.290

28.570

45.180

38.210

29.110

 

 

 

36.072

2550

50.150

29.410

36.400

34.260

27.430

 

 

 

35.530

2551

44.43

30.93

38.93

31.79

39.71

 

 

 

37.16

2552

35.65

19.81

39.92

27.65

17.69

53.75

29.71

28.85

31.63

2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของโรงเรียน 

1. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของโรงเรียน 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับจังหวัด เมื่อวันที่  26  กันยายน  2551 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2551 จาก กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

- รางวัลชมเชย การประกวดชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBED ONE จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551 เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2551  จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

- ได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2550

- รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทห้องสมุด ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2550

- รางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2550

- รางวัลดีเด่น ประเภทห้องสมุด ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง โครงการส่งเสริมนิสัย   รักการอ่าน ปีการศึกษา 2551

- รางวัลรองชนะเลิศ “โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส            เขตปฎิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด ปี 2550

- รางวัล โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ปี 2551

- รางวัล โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปี 2551

- รางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ระดับอำเภอ

- รางวัลที่ 2 ประเภทโรงเรียนจัดกิจกรรมนำความรู้ดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล

- ได้รับการประเมินความพร้อม จากคณะผู้ประเมินของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระยะที่ 2 ปี 2551 โดยกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดตั้ง          ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) จนแล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน 2551

- รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาแบบอย่าง การบริการและจัดการเรียนการสอน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

- เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ NANMEEBOOKS READING CLUB ปีที่ 9 (พ.ศ. 2552) และปีที่ 10 (พ.ศ.2553)

- รางวัลโรงเรียนมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

- รางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ประเภทประถมศึกษา ปี 2551 และ 2552 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ปี 2552

- รางวัลเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2552 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโรงอาหารดีเด่นระดับเขต จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านเป็นหน่วยงาน/องค์กร ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2553

- รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ประเภทส้วมสุขสันต์โรงเรียนขนาดกลาง จากการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

 

2. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของผู้บริหารโรงเรียน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตพื้นที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ดังนี้

- คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

- คณะกรรมการประเมินบุคลากรโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนดีเด่น ปี 2550

- คณะกรรมการประเมินการประกวดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   ปี 2550

- คณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ

- รางวัล ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ของคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร  ปี 2538

- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2540

- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2543

- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2546 และ ปี 2548

- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ปี 2551

- รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551

- รางวัล ยอดเยี่ยม ผู้บริหารที่มีผลงานการบริหารดีเด่น มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552

- เกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้รับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร   ได้เป็นผลสำเร็จ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ        ครั้งที่ ๓ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

- เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2553

 

3. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของครูผู้สอนในโรงเรียน 

- รางวัลชมเชยการประกวดสื่ออิเลคทรอนิกส์ (CAI) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2

- ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2548

- ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นสายครูผู้สอน  ประจำปี  2549

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะคอมพิวเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ปีการศึกษา  2549

- ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   ปีการศึกษา  2549

- ครูผู้ฝึกสอนปริศนาอักษรไขว้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ช่วงชั้นที่  3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  ปีการศึกษา  2549

- ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ  รางวัลชนะเลิศ  ช่วงชั้นที่  3   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2  ปีการศึกษา  2549

- ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2   การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  ประจำปี  2549

- ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง) ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2550

- ครูผู้สอน รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2    ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  2550

- ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์             ทางวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่  2 งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2 ปีการศึกษา 2550

- ครูผู้สอน  เหรียญทองแดงกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่  2                            ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2550

- ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ  การตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา  ช่วงชั้นที่  2

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2       ปีการศึกษา 2550

- ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับช่วงชั้นที่  2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคเหนือ

- ครูผู้สอน รางวัลเหรียญยอดเยี่ยม  กิจกรรมโครงงานอาชีพ  ช่วงชั้นที่  3  งานเปิดโลก   การเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2                           ปีการศึกษา  2551

- ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลดีเด่น  กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่  3               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี 2551 ภาคเหนือ

- ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552

- ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูป (ประเภท CMS) ระดับช่วงชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552

 

4. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของนักเรียนในโรงเรียน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  งานเปิดโลกการเรียนรู้      มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2  ปีการศึกษา  2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  งานเปิดโลกการเรียนรู้ มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2  ปีการศึกษา  2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้  ช่วงชั้นที่  3 งานเปิดโลก  การเรียนรู้ มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2                          ปีการศึกษา  2549

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  3   งานเปิดโลก       การเรียนรู้ มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน  ครั้งที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2                          ปีการศึกษา  2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  กีฬา ประเภทเปตอง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2549

- รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ปี 2551

- รางวัลระดับดีเด่น การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา “งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ 4  ปี 2551

- รางวัลระดับดี  กิจกรรมการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3  มัธยมศึกษา “งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ 4  ปี 2551

- รางวัลระดับดีเด่น  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  มัธยมศึกษา “งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ 4  ปี 2551

- รางวัลเหรียญทอง รายการที่ 198 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูป (ประเภท CMS) ระดับช่วงชั้น 3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญเงิน รายการที่ 163 กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับช่วงชั้นที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญทองแดง รายการที่ 79 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญทองแดง รายการที่ 51 กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญทองแดง รายการที่ 57 กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญทองแดง รายการที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร”   ปีการศึกษา  2552

- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552

- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 การสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูป (ประเภท CMS) ระดับช่วงชั้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552

- เกียรติบัตรยกย่องเป็นนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3                    จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ “คนไทย รักชาติ รักถิ่น” ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2553 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 11:53 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting